Actueel

ALV - Maandag 24 september 20.00 uur

Nieuws afbeelding 30-8

 

Het bestuur van vereniging SCHC roept alle leden op tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Deze vindt plaats op maandag 24 september in het clubhuis van de vereniging aan de Kees Boekelaan 1 te Bilthoven. Aanvang 20.00 uur

De voorlopige AGENDA ziet er als volgt uit

1.Opening door de voorzitter, de heer Arthur Bouvy.

2.Goedkeuring notulen ALV 18 september jl. en ingelaste ALV 9 juli 2018 jl.

3.Terugblik op het verslagjaar 2017 – 2018 door de secretaris, Mevrouw Marjolein 

    Fitski.

4.Toelichting op de jaarrekening 2017- 2018 door de penningmeester, de heer Krijn
    Olthof.

5.Verslag en toelichting hierop door de kascommissie.

6.Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden

Aftredend zijn de bestuursleden Martijn Julius (portefeuille Accommodatie, wegens aflopen termijn) en Arnoud Hellemans (portefeuille Senioren, wegens aflopen termijn).

Het bestuur draagt de volgende leden voor als nieuwe bestuursleden:

1.De heer Björn Steen (Accommodatie)

2.De heer Duncan Moser (Senioren)

Leden die het niet eens zijn met (een van) de door het bestuur voorgedragen kandidaten, zijn gerechtigd een ander, volwaardig lid van SCHC, aan te dragen als alternatieve kandidaat. Volgens de statuten van de vereniging SCHC dient een zogenoemde tegenkandidatuur zeven dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de voorzitter van het bestuur. Deze schriftelijke kandidatuur dient te zijn ondertekend door tien stemgerechtigde leden van SCHC, die de kandidatuur steunen.

7.Toelichting op de speerpunten van beleid voor het bestuursjaar 2018 – 2019.

8. Toelichting op de begroting 2018-2019 door de penningmeester.

9.Rondvraag.

10. Afsluiting - borrel.

Dit is de voorlopige agenda. Leden zijn gerechtigd aanvullende agendapunten in te brengen voor de vergadering. Deze dienen schriftelijk, minimaal zeven dagen voor aanvang van de ALV, ingediend te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Jaarverslag en Jaarrekening

Zeven dagen voor de ALV ontvangen alle leden (per e-mail) een speciale uitgave van de Stichtenaar met daarin het jaarverslag, jaarrekening en een toelichting op de voortgang van het beleid.

Wij hopen u allen op 24 september te treffen!

Arthur Bouvy
Voorzitter 

Marjolein Fitski
Secretaris

 

Hoofdsponsor

Instagram

SCHC TV